PGB

ChiqCare haalbaar met Persoonsgebonden Budget

Hoe koop ik zorg in?

U heeft een hulpbehoevende vraag of mogelijk een diagnose van een externe specialist dat u het recht geeft om zorg in te kopen. U kunt echter ons ook benaderen voor vrijwillige thuisondersteuning! Het is goed om eerst contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar.

WMO regelt PGB en ZIN

Bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is ondermeer bepaald dat de inkoop verloopt via uw gemeente. Echter werkt elke gemeente anders. Meestal moet u zich wenden tot het zorgloket WMO of het wijkteam. Van groot belang is dat u aangeeft een “maatwerkvoorziening” nodig te hebben. Onze gediplomeerde zorgverleners helpen u graag met de opmaat van uw zorgplan. Wellicht ten overvloede, maar u bepaalt altijd nog zelf waar u uw zorg wilt inkopen. Dit recht om een maatwerkpakket aan te vragen past binnen de wet WMO en geeft uw gemeente de verplichting mee te werken tot afgifte van een Persoonsgebonden Budget (PGB). Uw zorgbudget PGB valt door het trekkingsrecht onder beheer van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Tegenover PGB, met vrijheid van zorgkeuze, staat Zorg In Natura (ZIN). Let wel, ZIN zegt niets over de kwaliteit van zorg. Het is puur een andere wijze van factureren. Bij ZIN krijgt u zorg van een gecontracteerde aanbieder van de gemeente en worden de zorgfacturen betaald vanuit het budget dat de overheid aan de gemeente ter beschikking heeft gesteld.
ChiqCare kan zorg leveren op basis van PGB en ZIN, mits wij contractant zijn van uw gemeente.

WAT BIEDEN WIJ?
• Goedgekeurd zorgcontract
• Transparante facturatie
• Verantwoording aan familie
• CIZ begeleiding
• Gemeente overleg

WLZ:

Indien u op basis van een ziektebeeld of diagnose in aanmerking komt voor Langdurige Zorg dient u een andere route te volgen. Op basis van deze zorgwet meldt u zich bij het CIZ (Centraal Indicatiestelling Zorg). Deze stelt een beschikking vast, waarbij u wederom de keuze krijgt: PGB of ZIN. Vervolgens wordt deze toegezonden aan het Zorgkantoor en die regelt de afhandeling van uw financiën en de controle op uw zorgfacturen.

 

Aanvraag PGB bij gemeenten.

Onderstaand treft u een opzet aan van een aanvraag “maatwerkvoorziening zorg” met een Persoonsgebonden Budget. Het is goed deze eerst door te lezen. De hieronder genoemde eisen en voorwaarden aan een maatwerkvoorziening met PGB zijn door ons opgesteld in overleg met het Ministerie van VWS en met inachtneming van de wettelijke bepalingen volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Naam Cliënt:
BSN:
Adres:
Telefoon:
Naam Zorgprofessional/casemanger:
Verbonden aan (zorginstantie):
Adres:
Telefoon:

Hierbij vragen ondergetekenden een maatwerkvoorziening aan bij uw gemeente binnen de kaders van de WMO 2015. Ondergetekenden stellen dat zij dit weloverwogen doen en maken volgens de wet WMO gebruik van hun recht om te kiezen voor een PGB en stellen hiermede dat zij voldoen aan de 3 eisen conform artikel 2.3.6 WMO, te weten:

1. Cliënt stelt dat hij/zij, dan wel zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger in voldoende staat is om de aan de PGB verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren en te verantwoorden.

2. Cliënt geeft in bijgaand zorgplan gemotiveerd aan dat zij/hij de maatwerkvoorziening als PGB geleverd wenst te krijgen. Hierbij speelt ondermeer mee dat cliënt zich beroept op het recht om in alle vrijheid en in samenspraak met de huidige zorgprofessional een vrije keuze te maken om zorg op maat in te kopen.

3. Ondergetekenden verklaren hiermede dat passende zorg gewaarborgd is naar de maatstaven en zorgeisen van cliënt, terwijl zorgvuldig bij de invulling van de zorgvraag wordt getoetst of de beoogde zorgaanbieder voldoet aan de kwaliteitseisen binnen de zorg. Hierbij wordt ondermeer gekeken naar certificering, registratie, gediplomeerd personeel en zorgervaringen van de beoogde zorgaanbieder.

Ondergetekenden verklaren hiermede dat zij de weigeringsgronden voor afgifte PGB uitsluiten aangezien:
A. Cliënt en huidige zorgprofessional verklaren dat onderliggende aanvraag PGB is gebaseerd op juiste en volledige informatie en indicatie van cliënt.
B. Cliënt het af te geven PGB uitsluitend zal gebruiken voor inkoop zorg en de omschreven zorgdoelen.

Resultaatsgebieden en bouwstenen die deel uitmaken van de maatwerkvoorziening begeleiding:

De “Maatwerkvoorziening Begeleiding” is gericht op de volgende resultaatsgebieden:
* het stabiliseren van de zelfredzaamheid en/of participatie van de cliënt.
* het verbeteren van de zelfredzaamheid en/of participatie van de cliënt.
* het begeleiden van de cliënt bij de zelfredzaamheid en/of participatie indien de persoonlijke situatie verslechterd.
Concrete doelen die samenhangen met het boogde resultaat worden aangedragen door de onafhankelijke zorgprofessional en Na in zorg name binnen 6 weken opgesteld in een zorgplan door de zorgaanbieder. De gemeente ontvangt desgewenst hiervan een kopie.

In het kader van de uitvoering van de Maatwerkvoorziening Begeleiding, vragen ondergetekenden de navolgende “bouwstenen zorg” aan: (omcirkel de gevraagde bouwstenen)

A. Begeleiding Thuis:
Langdurige noodzakelijke persoonlijke begeleiding gericht op zelfredzaamheid, regie en structuur in het huishouden, plannen van dagelijkse activiteiten, het aanleveren of behouden van vaardigheden en het ondersteunen van betrokken partijen (familie);

B. Begeleiding Individueel:
Specialistische langdurige noodzakelijke persoonlijke begeleiding bij tekortschieten (zelf)regie, sociaal-emotionele problematiek, GGZ indicatie, integratie en participatie in de samenleving. Hierbij kan ook aandacht zijn voor activerende elementen zoals het regelen van dagelijkse bezigheden, het nemen van besluiten, het plannen en uitvoeren van taken en toezicht op gebruik medicatie;

C. Persoonlijke Verzorging:
Langdurige noodzakelijke persoonlijke ondersteuning bij de dagelijkse (uiterlijke) verzorging, hygiëne en kleding. Hierbij kan ook aandacht zijn voor de huishoudelijke taken in de persoonlijke levenssfeer en/of het schoonhouden van de eigen woonruimte en omliggende (openbare) ruimtes cq vertrekken;

D. Begeleid Wonen (Kortdurend Verblijf):
Noodzakelijke verblijf in een instelling en/of woonzorgvoorziening onder toezicht en begeleiding van gediplomeerde verzorgende bij een professionele zorgaanbieder waarbij 24 uur per 7 dagen in de nabijheid een beroep kan worden gedaan op gewenste zorg en ondersteuning zoals omschreven in de zorgplannen en gegeven beschikking van de gemeenten;

E. Begeleiding gericht op participatie:
Langdurige begeleiding voor cliënten die vanwege hun beperking niet kunnen deelnemen aan gewoon of regulier begeleid werken, dan wel niet meer werkzaam zijn. Deze dagbesteding vindt in principe overdag plaats, buiten de woonsituatie, veelal in groepsverband. Het accent ligt op arbeidsmatige activiteiten, persoonlijke activering, het bijhouden van vaardigheden ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en het opbouwen en onderhouden van sociale vaardigheden en contacten. Indien mogelijk worden contacten gelegd met het bedrijfsleven;

F. Begeleiding gespecialiseerde dagbesteding:
Dagbesteding voor cliënten met uitgebreide beperkingen (stoornis) bij het dagelijks functioneren (persoonlijke zorg, mobiliteit, zelfredzaam) die vanwege hun beperking niet maatschappelijk kunnen participeren binnen de algemene voorzieningen in de nabijheid of de omgeving waarin zij wonen. Tijdens de dagbesteding is sprake van intensieve begeleiding in samenhang met enige persoonlijke verzorging. De dagbesteding is gericht op het stabiliseren van het functioneren en het voorkomen van achteruitgang in fysieke, verstandelijke en/of sociaal-emotionele vaardigheden;

Aldus naar waarheid te hebben opgesteld en ingediend te Woonplaats op Datum.

Naam cliënt                                                                                   Naam zorgprof/casemanager